Τοποθετούνται αφού δημιουργηθεί μία σήραγγα, ένα tunnel, μέχρι το κέντρο του κερατοειδούς. Αυτά τα μικροσκοπικά φακουδάκια των 2 χιλιοστών μετέβαλλαν κατά τέτοιον τρόπο την ισχύ του κεντρικού κερατοειδούς ώστε να βλέπει αυτός ο οφθαλμός και κοντά. Δυστυχώς, μέσα σε 5 χρόνια παρακολούθησης, 3 στους 4 οφθαλμούς παρουσίασαν θόλωση - haze - λόγω της ύπαρξης αυτού του ξένου σώματος, κι από αυτούς οι μισοί κερατοειδείς επηρεάστηκαν στο κέντρο τους. Ενίοτε η θόλωση αυτή επιτάθηκε ακόμα και μετά την αφαίρεση του ενθέματος.

Κι άλλα ενθέματα έχουν χρησιμοποιηθεί, χωρίς να έχει ζητηθεί η ανάκλησή τους από την αγορά. Κρίνεται πάντως δικαιολογημένος ο σκεπτικισμός απέναντι σε αυτήν την μορφή διόρθωσης πρεσβυωπίας, αλλά και σε άλλες παραπλήσιες, τις οποίες ουδέποτε προωθήσαμε στο δικό μας ιατρείο.

https://www.aao.org/headline/fda-alert-raindrop-near-vision-inlay-may-raise-ris